פיצוי בגין ביטול טיסה

האם אתם זכאים לפיצוי כספי במקרים בהם הטיסה שלכם התעכבה או בוטלה?

עולם התעופה טומן בחובו סיכונים ואי נעימויות המתרחשים לצערנו חדשות לבקרים, כשהבעיות השכיחות והנפוצות בענף הן עיכובים, ביטולי טיסות, תפוסת יתר ועוד. חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), התשע”ב-2012, מסדיר את מערכת היחסים בין נוסע לבין מפעיל הטיסה בכל הקשור לטיסות ממדינת ישראל, אליה או בשטחה. טיסה שבוטלה מוגדרת בסעיף 1 לחוק שירותי תעופה כטיסה שלא התקיימה או כטיסה שהמריאה באיחור של שמונה שעות לפחות מהמועד הנקוב בכרטיס. מועד ההמראה נקבע עפ”י המועד בו התנתקו גלגלי המטוס ממסלול ההמראה ולא ממועד ההתנתקות מהשרוול.

במקרים בהם הטיסה המריאה בעיכוב של עד 2-5 שעות ביחס למועד הנקוב בכרטיס הטיסה,  הנוסע יהיה זכאי לקבל מחברת התעופה שירותי סיוע כגון שיחת טלפון, מזון ומשקאות. אך לא קיימת לנוסע זכאות לפיצוי כספי בגין העיכוב בטיסה. במקרים בהם הטיסה המריאה בעיכוב של עד 5-8 שעות ביחס למועד הנקוב בכרטיס הטיסה, הנוסע יהיה זכאי להשבת התמורה המלאה עבור כרטיס הטיסה או לחלופין בחירת כרטיס טיסה חלופי וקבלת שירותי סיוע של לינה במלון, הסעה, שיחות טלפון, מזון ומשקאות. אך לא קיימת לנוסע זכאות לפיצוי כספי בגין העיכוב בטיסה. במקרים בהם הטיסה המריאה באיחור של מעל 8 שעות ביחס למועד הנקוב בכרטיס הטיסה,  הטיסה תיחשב כ”טיסה שבוטלה” בהתאם לסעיף 1 לחוק שירותי תעופה. לפיכך, הנוסע יהיה זכאי לפיצוי כספי בגין העיכוב בטיסה.  

סעיף 6(א) לחוק שירותי תעופה קובע, כי נוסע שהונפק לו כרטיס ל”טיסה שבוטלה”, יהיה זכאי לקבל ממפעיל הטיסה או מהמארגן את ההטבות האלה במצטבר:

(1) שירותי סיוע

(2) השבת תמורה או כרטיס טיסה חלופי לפי בחירת הנוסע

(3) פיצוי כספי כאמור בתוספת הראשונה לחוק. התוספת הראשונה לחוק שירותי תעופה קובעת את סכום הפיצוי עפ”י מרחק הטיסה מהיעד:  עד 2,000 ק”מ – 1,390 ₪, עד 4,500 ק”מ – 2,220 ₪, מעל 4,500 ק”מ – 3,340 ₪. 

האם ניתן לפסוק פיצויים לדוגמא כנגד חברת תעופה? 

סעיף 11. (א) לחוק שירותי תעופה קובע כי בית המשפט רשאי לפסוק לנוסע שהונפק לו כרטיס טיסה פיצויים שאינם תלויים בנזק (פיצויים לדוגמה), בסכום שלא יעלה על 11,200 שקלים, אם מצא כי נעשה ביודעין על ידי מפעיל טיסה או מארגן אחד מאלה:

(א) לא נתן הטבות לנוסע שסירב להטיסו, בניגוד להוראות סעיף 5.

(ב) לא נתן הטבות לנוסע שטיסתו בוטלה, בניגוד להוראות סעיף 6.

(ג)  לא נתן הטבות לנוסע שטיסתו המריאה באיחור, בניגוד להוראות סעיף 7.   

סעיף 11(ב) לחוק התעופה קובע במפורש כי: “בבואו לקבוע את גובה הפיצויים לדוגמה, יתחשב בית המשפט, בין השאר, בשיקולים המפורטים להלן, ולא יתחשב בגובה הנזק שנגרם לנוסע עקב ביטול הטיסה או השינוי במועד המראתה או בתנאיה”

(1) אכיפת החוק והרתעה מפני הפרתו.

(2) עידוד הנוסע למימוש זכויותיו.

 …..

(4) חומרת ההפרה ונסיבותיה.

(5) שווייה הכספי של העסקה שבקשר אליה בוצעה ההפרה.

שימו לב, בחוק שירותי תעופה נקבעו נסיבות לפיהן נוסע שטיסתו בוטלה לא יהיה זכאי לפיצוי כספי: (1) הטיסה בוטלה בשל נסיבות מיוחדות שלא היו בשליטתו, וגם אם היה עושה כל אשר ביכולתו, לא היה יכול למנוע את ביטולה בשל אותן נסיבות. (2) הטיסה בוטלה בשל שביתה או השבתה מוגנות. (3) הטיסה בוטלה כדי למנוע מחילול שבת או חג (סעיף 6 לחוק(.לפיכך, במקרים אלו חשוב ביותר להתייעץ עם עורך דין על מנת לעמוד על סיכויי התביעה שלכם. ישנם מקרים בהם מפעילת הטיסה אכן תהיה פטורה מלפצות את הנוסע.  

לא אשקר לכם, לעיתים הדרך לקבלת הפיצוי אינה קלה, מן הסתם, מדובר בהתמודדות מול חברות התעופה וסוכניות נסיעות שונות אשר יותר “מנוסות” משפטית בנושא זה. לצערי, יהיו מקרים בהם יטענו בפניכם כי הטיסה בוטלה בשל נסיבות מיוחדות שלא היו בשליטתן של מפעילות הטיסה, “כוח עליון” ועוד. יהיו גם מקרים בהם סוכנויות הנסיעות השונות יטענו בפניכם כי הן אינן “מארגן” בהתאם לחוק שירותי תעופה, אלא “סוכן נסיעות” כהגדרתו בחוק שירותי תיירות התשל”ו-1976, וכל תפקידן התמצה ב”תיווך” בין התובעים למפעילת הטיסה, ולעיתים אף יטענו בפניכם כי לא הייתה להן שליטה על המתרחש בטיסה, ועל כן לא קיימת נגדן עילת תביעה ואף לא מתקיימת יריבות משפטית בין הנוסעים לבינן. עם זאת, חשוב לזכור כי בח”א 804/07 פסק בית הדין לחוזים אחידים כי סוכנות הנסיעות אינה מהווה “מתווך בלבד”, וכי עליה להעביר מידע ולהבטיח כי השירות אכן יסופק ללקוחותיה בהתאם להזמנתם. עליהם החובה לפעול באופן סביר על מנת לעדכן את הלקוח מבעוד מועד כאשר קיים עיכוב בטיסה, וחובה עליהם להבטיח כי הלקוח יקבל את השירות שרכש ובכלל זה, להיות אחראית כלפיו גם בנוגע לדחיות בלתי סבירות במועד הטיסה.

בנוסף, בסעיף 4 לחוק התעופה נקבע כי יראו מפעיל טיסה או מארגן שהנוסע מקבל ממנו שירות, אף אם אין בינו ובין הנוסע הסכם, כמי שמבצע מטעם מי שהנוסע התקשר עמו בהסכם, את החובות והאחריות המוטלות עליו לפי חוק זה. בנוסף, סעיף 15 לחוק שירותי תעופה קובע כי לשם קבלת פיצוי כספי או השבת תמורה, רשאי נוסע לבקש מנותן שירותי סוכנות הנסיעות שממנו רכש את כרטיס הטיסה לטיסה שהתקיימה בה עילה מזכה, לסייע לו בקבלת ההטבות האמורות.

להלן מספר פסקי דין אשר יכולים לתת לכם כיוון ראשוני וכללי כיצד בית המשפט פסק במקרים דומים אחרים וכיצד עליכם לפעול: רת”ק 12149-12-18, ת”ק 28902-03-20, ת”ק 32765-06-16, ת”ק 43651-11-19. דנ”א 5738/14, ת”ק 13634-12-19, ת”ק 30400-10-14,  ת”ק 47879-05-15, תא”מ 8866-12-15 , ת”ק 1460-12-15,  ת”ק 37262-03-16, תא”מ 32766-03-16, ת”ק 10838-12-17, רת”ק 6589-11-18. דוגמאות נוספות לפסיקה באשר לסוכנויות הנסיעות השונות ראו את פסקי הדין בנושא זה: רת”ק 27128-09-10, רע”א 31258-02-18, ת”ק 61967-02-17.

לסיכום

דעתי האישית היא כי במקרים של ביטולי טיסות, ההליך המשפטי המתאים ביותר הוא דווקא הליך של תביעה קטנה. ראשית, בנושא זה ד”כ מדובר בתביעות אשר אינן עוברת את הסך של 34,600 ש”ח. שנית, דיני הראיות מקלים מאוד בהליך זה ביחס להליך “רגיל” בבית משפט השלום. שלישית, מדובר בהליך מהיר יחסית עם הוצאות משפטיות זולות יותר. רביעית, כפי שגם לכם אין ייצוג של עורך דין בהליך, כך גם לצד השני. לפיכך, מאזן הכוחות בין הצדדים הוגן יותר. תאמינו בעצמכם, אין לכם באמת ממה לחשוש. חמישית, אין כל מניעה חוקית שעורך דין ינסח עבורכם את כתב התביעה בהליך של תביעה קטנה. אין להמעיט בערכו של ההליך, מדובר בהליך משפטי לכל דבר ועניין, עליכם להתכונן ולהגיע מוכנים ליום הדיון.      

הטיסה שלכם התעכבה מעל 8 שעות ? משרדנו עוסק רבות בתחום זה ובעל הצלחות רבות נשמח לעמוד לשירותכם. 

כל המידע המופיע באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי או לטיפול משפטי, והוא אינו מוגדר כייעוץ משפטי מכל סוג. המידע המופיע באתר “יצחק מימון משרדי עורכי דין” כפוף לשינויים ולתיקונים אותם יש לבדוק ואין להסתמך עליהם ללא ייעוץ מעורך דין בהתאם למקרה ולגופו של עניין.

לתיאום פגישה מקצועית

או השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם

קטגוריות משנה

לקוחות ממליצים

עומרי ליטבק
קרא עוד
"עורך דין מקצוען, אמין ומיוחד"
אורטל סרוסי
קרא עוד
"קשוב, בנאדם לפני הכל, נמצא במקצוע למען שליחות"
ולדימיר גרשנזון
קרא עוד
"תותח על חלל, שירות מיוחד, מקצועי ביותר"
מורן קרסקס
קרא עוד
"עורך דין יצירתי, נחוש, הופך עולמות בשביל הלקוחות שלו"
י.ה
קרא עוד
"עו"ד יצחק נתן לי הרגשה שהוא ממש נכנס לנעליים שלי, כאב את כאבי וניצח את מלחמתי, תודה על הכל איש יקר"
בובה לוי
קרא עוד
"לוחם צדק, איש אמת, יישר כוח"
תניר בראון
קרא עוד
"היה שם בשבילי בשעות לא שעות, הגיע, טיפל, רץ ממקום למקום, אין כמוך יצחק"

מאמרים נוספים

ביטול טיסה בעקבות מלחמה

מאת: עו"ד יצחק מימון

פיצוי על ביטול טיסה

פיצוי על ביטול טיסה

מאת: עו"ד יצחק מימון

טיסה אשר לא מתאפשר לעלות עליה ובעקבות כך היא הוחמצה, באה בגדרם של המצבים שאותם ביקש חוק שירותי תעופה לכסות.

חברת התעופה סגרה את שער העלייה למטוס

מאת: עו"ד יצחק מימון

השתלטות על שטחים ברכוש המשותף – סכסוכי שכנים – סילוק יד- הריסת מבנים לא חוקיים שנבנו ברכוש המשותף ועוד.

מאת: עו"ד יצחק מימון

מהן זכויותיו של נוסע שהונפק לו כרטיס ל”טיסה שבוטלה”?

מאת: עו"ד יצחק מימון

ביטול טיסה בשל תקלה טכנית

מאת: עו"ד יצחק מימון

דואר זבל (“ספאם”)

מאת: עו"ד יצחק מימון

פיצוי בגין ביטול או עיכוב טיסה

מאת: עו"ד יצחק מימון

תביעות כנגד רשויות מקומיות ותאגידי המים

מאת: עו"ד יצחק מימון

מהי תביעה קטנה?

מאת: עו"ד יצחק מימון

עו"ד יצחק מימון

עו"ד יצחק מימון

עו"ד יצחק מימון
נעים מאד, עו"ד יצחק מימון 👋
איך אני יכול לעזור לך?
וואטסאפ דברו איתי
דילוג לתוכן